Kalnienas hronika 2011

2010.gada oktobris – 2011.gada marts
Gulbenes novada vīriešu volejbola čempionātā piedalās komanda KAPO. No Kalnienas volejbolu spēlē: Jānis un Atis Barinski, Krišjānis un Dāvis Upāni, Jānis Krēsliņš. 10 komandu konkurencē, komanda ar 17 punktiem ierindojas 8.vietā.
   

15.janvāris plkst.11:00
Biedrības KAPO sanāksme. Biedrībā uzņemti jauni biedri: Salvis Krilovs, Kristīne Murjāne, Renāte Ostrovska

20.janvāris plkst.14:00
Gulbenes novada domes 3.stāva zālē notiek Jaunatnes politikas institūta projekta „Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” konference. Projekta dalībnieks: Salvis Krilovs

21.-23.janvāris
Britu padomes projekta „Darbīgās kopienas” 3.apmācībās piedalās Inga Barinska
  

29.janvāris
Kalnienas tautas namā Zaķa gada Karnevāls. Spēlē Kaspars Maks

 30.janvāris plkst.11:00
 Stāmerienas tautas nams aicina jauniešus uz tikšanos. Diskusiju-semināru par līdzdalību vada „Jauniešu klubs „Dēms”” Anita Birzniece. Piedalās 10 cilvēki. No Kalnienas: Inga Barinska, Līga Kareļkova un Dāvis Upāns.

8.februāris plkst.15:00
Gulbenes novada integrētās attīstības programmas sabiedriskā apspriešana Stāmerienas pagastā, pagasta pārvaldes telpās.

19.februāris plkst.12:00
„Kamēr sniegs – tikmēr prieks!” uz Vēja kalna. Notiek vizināšanās no kalna un izbraucieni ar zirga kamanām. Ziemas priekus bauda 25 – 30 cilvēki.

19.februāris plkst.16:00
Kalnienas sieviešu vokālais ansamblis (vadītājs Artis Žīgurs) piedalās Gulbenes novada vokālo ansambļu skatē. Iegūst 36,5 punktus un II pakāpes diplomu.

19.februāris plkst.18:00
Kalnienas tautas namā Ņikonovu ģimenes no LNT Dziedošo ģimeņu šova koncerts

19.februāris plkst.22:00
Kalnienas tautas namā ballīte. Spēlē R.P.M.

25.-26.februāris
Jaunatnes politikas institūta projekta ,Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” noslēguma konference Jūrmalā. Piedalās Salvis Krilovs
Info: http://www.labisbabis.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1582&Itemid=29

25.-27.februāris
Jauniešu centra „Bāze” apmācības „Neformālās izglītības plašās iespējas”. Piedalās arī: Artūrs un Alvis Ostrovski un Mārtiņš Murjāns.
Info: http://www.labisbabis.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1613&Itemid=29

28.februāris – 5.marts
Kalnienas bibliotēka piedalās E-prasmju nedēļā. Kalnienas bibliotēkā informācija, konsultācijas un praktiskas nodarbības: „Pakalpojums klikšķa attālumā”, „Tautas skaitīšana – reģistrējies elektroniski!”, „Dators – draugs un sabiedrotais mācībās!”

Marts
Izveidots Kalnienas jauniešu vokāli – instrumentālās grupas „R.P.M.”  blogs http://agneta-music.blogspot.com/ 

4.marts
Tiek saņemts apstiprinājums Britu padomes „Darbīgo kopienu” projektam „Zinu! Varu! Daru!”

5.marts plkst.22:00
Kalnienas tautas namā atpūtas vakars „Atceries ... martu!” Spēlē „Rolise”


13.marts plkst.14:00
Biedrības KAPO sanāksme. Tiek uzņemti jauni biedri: Solveiga Žīgure, Sindija Kļaviņa un Diāna Svikle.

14.marts
Publikācija par biedrību „KAPO” Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes novada ziņas” Nr.3 (19), 15.lpp., autore: Inga Barinska
Izdevumu skatīt: www.gulbene.lv/images/stories/pasvaldiba/laikraksts/2011/2011_3.pdf

24.marts
Gulbenes novada domes sēdē (darba kārtības 37.punkta 2.apakspunktā) izskata Vidzemes apgabaltiesas 88.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas
Ampermanes 2011.gada 21.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu izpildu lietā Nr.71-88/11” un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka nodokļa maksātājs SIA „Kalnienes muiža”, reģ.Nr.40003921587, juridiskā adrese Torņa iela 4, birojs Nr.202, Rīga, LV-1050, nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu – zemi „Kalna muiža” Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5088 001 0125.
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
PIEDZĪT no SIA „Kalnienes muiža”, reģ.Nr.40003921587, juridiskā adrese Torņa iela 4, birojs Nr.202, Rīga, LV-1050, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – zemi „Kalna muiža” Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5088 001 0125, Ls 91,39, t.sk., pamatparāds Ls 76,84 un nokavējuma nauda Ls 14,55, bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Izdevumi par nodokļu piespiedu izpildi tiek segti uz parādnieka rēķina.
2.2. NORĪKOT kā atbildīgo personu par lēmuma izpildes organizēšanu un izpildi Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāju Aināru Brezinski.
Sēdes protokols: http://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/domessedes/2011/110324.pdf (66.-68.lpp)

26.marts plkst.19:00
Kalnienas tautas namā Paaudžu vakars un dažādu darinājumu izstāde.

30.marts
Parakstīts sadarbības līgums ar Britu padomi par projekta „Zinu! Varu! Daru!” realizāciju no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam

30.marts plkst.10:00
Gulbenes kultūras centrā biedrības „Sateka” forumā „LEADER piedāvātās iespējas Gulbenes novadā” Krišjānis Upāns prezentē biedrības „KAPO” realizēto projektu „Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde”. Tiek saņemta biedrības „Sateka” pateicība „Skanīgākais projekts”. Foruma dalībnieku balsojumā par labāko 1.kārtas projektu iegūta 4.vieta (no 11 projektiem).

1.aprīlis plkst.13:00
Stāmerienas pagasta pārvaldē Gulbenes novada dome rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma ”Cīrulīši”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kas sastāv no ēdnīcas, kadastra apzīmējums 5088 001 0122 001, 334,1kv.m. platībā, un pagraba, kadastra apzīmējums 5088 001 0122 002, 35,5kv.m. platībā, nomnieka noteikšanai.
Izsoles rezultātā:
Gulbenes novada dome paziņo‚ ka nomas tiesību izsole ir pabeigta un Gulbenes novada domes nekustamais īpašums tiek iznomātas par Ls 73.92 (septiņdesmit trīs lati deviņdesmit divi santīmi) mēnesī bez PVN, un nomas tiesības uz 10 gadiem iegūst SIA „Rudupji", reģistrācijas Nr. 44103059240, juridiskā adrese „Jaunrudupji", Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV- 4406.

2.aprīlis plkst.13:00
Stāmerienas tautas namā Stāmerienas pagasta iedzīvotāju tikšanās

2.aprīlis plkst.15:00
Stāmerienas tautas namā Stāmerienas pagasta jauniešus uz tikšanos aicina pagasta pārvaldes vadītajs

2.aprīlis plkst.18:00
Kalnienas tautas namā Litenes amatierteātra „Nebēdnis” Mati Unts komēdija 2 cēlienos „Čārlija krustmāte”.

2.aprīlis plkst.22:00
Kalnienas tautas namā grupas „Tranzīts” koncerts + diskotēka

2.aprīlis
Publicēts Kalnienas jauniešu vokali – instrumentalās grupas „R.P.M.” video klips dziesmai „Aizgāju uz veikalu” http://www.youtube.com/watch?v=0bJ_92Rx5LY

9.aprīlis plkst.15:00
Stāmerienas tautas namā Māris Ratseps Stāmerienas dramatiskā teātra „Spēle” pirmizrādē A.Banks „Visi radi kopā” (režisore Ilvita Kļaviņa), loma: traktorists Jūlijs

10.aprīlis plkst.13:00
Biedrības KAPO sanāksme

16.aprīlis plkst.22:00
Litenes tautas nama ballītē „Aprīļa pilieni” spēlē Kalnienas jauniešu vokāli – instrumentālā grupa „R.P.M.” kopā ar Kasparu Maku un DJ Freonu. Atbalsta biedrība KAPO

18.aprīlis 
Publikācija „Gaidīts pasākums Kalnienā” Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes novada ziņas” Nr.4 (20), 13.lpp., autore: Inga Barinska
Izdevumu skatīt: http://www.gulbene.lv/images/stories/pasvaldiba/laikraksts/2011/2011_04.pdf  

23.aprīlis plkst.12:00
Kalnienas tautas namā tiek aicināti bērni līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot) uz tradicionālajām Kalnienas neparastajām sporta spēlēm bērniem. Bērni vecuma grupās no 8 - 11 gadi un 12 - 15 gadi veido komandas (sastāva 3 cilvēki). Jaunākiem bērniem atrakcijas tautas nama 2.stāvā. Papildus tam: raibāko, interesantāko, neparastāko Lieldienu olu izstāde. Organizē Kalnienas tautas nams, atbalsta biedrība KAPO (brīvprātīgais biedru darbs).
23.aprīlis plkst.22:00
Kalnienas tautas namā „Ballīte mūsu stilā Never Stop the Music” DJ Zint!s un DJ Richy. Atbalsta biedrība KAPO

30.aprīlis plkst.9:00
Vislatvijas Lielā talka Kalnienas parkā un centrā. Uz talku ieradušies aptuveni 80 dalībnieki. Tiek grābtas lapas ceļa malās, estrādē; vākti atkritumi (ap 120 maisi); zāģēti lielie un nogāztie koki; atjaunotas šūpoles, smilšu kaste, futbola laukums. Noslēgumā pikniks un futbola mačs. Organizē biedrība KAPO sadarbībā ar Stāmerienas pagasta pārvaldi.
Bildes: https://picasaweb.google.com/nauris.lapss/LielaTalka2011#

1.maijs plkst.11:00
Projekta „Zinu! Varu! Daru!” darba grupas 2.tikšanās

7.maijs
Publikācija laikraksta „Dzirkstele” mājas lapā „Talkā paveic daudz labu darbu”
http://www.dzirkstele.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=28958 

7.maijs plkst.12:00
Kalnienas tautas nams pie estrādes organizē 11.Neparastās sporta spēles. Piedalās 4 komandas (katrā 4 dalībnieki)
Bildes: https://picasaweb.google.com/nauris.lapss/NeparastasSportaSpeles2011#


7.maijs plkst.22:00
Kalnienas tautas namā Pavasara balle. Spēlē grupa „Ceļa vējš” 

14.maijs plkst.22:00
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupas „R.P.M.” pārstāvji Jānis Krēsliņš un Krišjānis Upāns piedalās Gulbenes muzeju naktī un ielu muzikantu festivālā, muzicējot Gulbenes kultūras centra kafejnīcā „Rodi” kopā ar grupu „Dzen laiviņu” 

15.maijs
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālajai grupai „R.P.M.” tapis un http://www.draugiem.lv/rpm/ publicēts pirmais studijas ieraksts dziesmai „Nē”. Notiek aktīva balsošana par dziesmu.

17.-21.maijs
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālās grupas „R.P.M.” dziesma „Nē” piiedalās „Latviešu radio” Jauno dziesmu balsošanā un cīnās par iekļūšanu radio stacijas rotācijā

20.maijs plkst.22:00 
Beļavas tautas namā Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO

23.maijs
Publikācija „Aktīvais pavasaris” Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes novada ziņas” Nr.5 (21), 11.lpp., autore: Inga Barinska, biedrība KAPO
Izdevumu skatīt: http://www.gulbene.lv/images/stories/pasvaldiba/laikraksts/2011/2011_05.pdf

2.jūnijs plkst.14:00
Kalnienas tautas namā viktorīna bērniem „Uzzini vairāk” (sadarbība ar Kalnienas bibliotēku)

4.jūnijā plkst.22:00
Lubānas pilsētas estrādē pēc grupas „Opus pro” koncerta Zaļumballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.”

 22.jūnijs plkst.17:00
Kalnienas sieviešu un vīriešu vokālie ansambļi, grupa „R.P.M.” piedalās Gulbenes novada dienā Druvienā. Lielajā, novada kopizrādē R.Blaumanis "Skroderdienas "Silmačos"" piedalās Atis Barinskis, Jānis Barinskis un Māris Ratseps


25.jūnijs plkst.22:00
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālās grupas „R.P.M.” koncertballe Rugājos OffRoad 4x4 sacensību pirmās dienas vakarā

16.jūlijs plkst.18:00
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālās grupas „R.P.M.” koncerts Rankas pagasta Jauniešu dienā
21.jūlijs
Salvis Krilovs - Publikācija „Jaunietis Gulbenes novadā” Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes novada ziņas” Nr.7 (23), 15.lpp., autore: Liene Dembovska, Gulbenes novada jaunatnes lietu speciāliste
13.augusts plkst.22:00
Kalnienas tautas namā ballīte. Spēlē R.P.M., DJ Freons. Atbalsta biedrība KAPO
20.augusts plkst.22:00
Lubānā Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO
26.augusts plkst.22:00
Bērzpils brīvdabas estrādē Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO
3.septembris plkst.22:00
Kalnienas tautas nama „Bānīša svētku balle”. Spēlē grupas: R.P.M., Kaspars Maks, Brīvdiena, DJ Zint!s, DJ Freons, DJ Richy. Atbalsta biedrība KAPO
9.septembris
Biedrība KAPO apsveic jauniešu centru Bāze 5 gadu jubilejā
24.septembris plkst.12:00
FOTOkross 2011
Piedalās 9 komandas ar 39 dalībniekiem. Uzvar komanda MyGon: Salvis Krilovs; Ivars Naglis, Ivis Naglis, Ričards Maks


24.septembris
plkst.15:00
Biedrības KAPO sanāksme
24.septembris plkst.22:00
Lubānas tautas namā Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO
8.oktobris plkst.11:00
Kalnienas tautas namā BC Seminārs jauniešiem - Līdzdalība un Brīvprātīgais darbs
8.oktobris
Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” spēle kāzās Siguldā
15.oktobris plkst.14:00
Biedrības KAPO sanāksme
15.oktobris plkst.22:00
Kalnienas tautas nama Rudens balle. Spele grupa „Kreisais pagrieziens”
19.-22.oktobris
Kalnienas tautas namā Dārza labumu izstāde „Brīnums 2011” un konkurss „Kalnienas karaliskais ķirbis”
21.oktobris plkst.18:00
Kalnienas tautas namā BC Seminārs - Līdzdalība un Mūžizglītība


29.oktobris plkst.18:00
Kalnienas tautas namā “Soliņš nr.1- sievietes un politika”,  Gulbenes Tautas teātra humora šovs
Novembris
Jānis Krēsliņš - Publikācija „Jaunietis Gulbenes novadā” Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes novada ziņas” Nr.10 (26), 15.lpp., autore: Liene Dembovska, Gulbenes novada jaunatnes lietu speciāliste
12.novembris plkst.22:00
Kalnienas tautas namā balle. Spēlē grupa OTTO
13.novembris plkst.14:00
Biedrības KAPO sanāksme
17.novembris plkst.18:00
Stāmerienas tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts pasākums. Pagasta pārvaldes pateicības rakstus saņem arī Kalnienas iedzīvotāji: Skaidrīte Skudrule, Marina Nagle, Laura Č., Breikeru grupa (Ilmārs Naglis, Gunārs Kikučs, Santis Krilovs, Gints Čipats, ..). Tiek sveikti pagasta mazuļi, kas dzimuši no 2010.gada 18.novembra – 2011.gada 18.novembrim. 3 no 5 dzimuši Kalnienā: Estere Lapse, Eduards Ostrovskis un vēl viena meitene.
17.novembris plkst.22:00
Barkavas tautas namā Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO
18.novembrī plkst.18:00
Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada dome pasniedz Atzinības rakstu Kalnienas bibliotekārei Rasmai Muceniecei - par nenogurstošu un pašaizliedzīgu darbu19.novembris
Kalnienas tautas nama foto izstāde projekta „Zinu! Varu! Daru!” ietvaros


19.novembris plkst.14:00
Kalnienas tautas namā LR proklamēšanai veltīts pasākums „Manas domas un darbi tev, Kalniena!” Foto un video no pasākumiem Kalnienā skatīšanās uz lielā ekrāna.


19.novembris plkst.17:00
Biedrības KAPO sanāksme (neformālā)
26.novembris plkst.16:00
Biedrības KAPO sanāksme
3.decembris plkst.15:00
Kalnienas Ziemassvetku eglītes iedegšana


10.decembris plkst.22:00
Malienas kultūras namā Ballē spēlē Kalnienas jauniešu vokāli-instrumentālā grupa „R.P.M.” Atbalsta biedrība KAPO
18.decembris plkst.12:00
Kalnienas tautas namā Lielā Rūķu darbnīca mazākajiem kalnieniešiem. Palīgos rūķi no Gulbenes jauniešu centra „Bāze”.


Decebris plkst.
Kalnienas pensionāru pēcpusdiena
30.decebris plkst.19:00, plkst.22:00
Kalnienas tautas namā Vecgada koncerts „Laimes rūķa svētku vakars” un Vecgada balle


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru